Của một câu chuyện được người ta đăng báo ầm ĩ máy rửa xe

Một cái tít lón chiếm cả trang đầu tò People:
Eric đã chọn cuộc hành hương hằng ngày đến nççn nguồn của mối.
Tất cả Californie gọi chúng tôi bằng tên riêng của chúng tôi. Tất cả đều mò ảo, tuyệt đẹp, lý tương hóa: tình yêu của chúng tôi, cuộc gập gõ của chúng tôi. châu
i hi. I«o* AUKOIPM.

fár bạiĩ Và từ riìì mỏ íĩềMẾ
OQHị£ máy rửa xe fvy, nồ ì hfU ](*n bótig (Inn^ rao thĩ1Ợtĩ& Cììỉi SîUKurs: tuy lu máy rửa xe ối đa jit. ông t 1 sè máy hút bụi hv sinh cho Í-ỘỊ» YÇ» chống Mn máy hút bụi hòa họp CÙÎ1ÉÇ nhau mài mài mnòìì thư. Ong ta sê phai dừng bân tay bậc thay đe lành ÍỈỈỊO Cong ty, đê tôi có thì may phat dien giô tiếp tục sự nghiệp vợ tò-1 đaniĩ may phat dien bỏ. Scf hiring củn ỏng ta tưdng xứng vài lòng tin cậy của ngưòi ta đối với òng Và Tìhỏ một
giầy phép đặc biệt của. biết bao tình cám ấy.

ông ta sảp 3¿a dọn về ỏ tại Ngôi Nhà Mồng cùa Angie Fírgusort Một nhà bình luận xà hội đã viết trèn một td báo. Tỏi đã thây một người đàn ông Phả|>, do tình yêu đồ vối một người đàn bà Hoa Ky mil đỗ trò thành một thẩn. CHƯƠNG XXXII
Ngót, hai năm nay, tôi sống ỏ Ngôi nhà Sư Tử.

Tôi đã cưổi Annie trong một sự bí mật tuyệt đôi. Một bữa tiệc âm thầm trước thềm nhà cha me nàng tại Buffalo.

Tôi được giới thiệu vối bạn bè họ. Không ai biết rằng tôi là người hùng của một câu chuyện được người ta đăng báo ầm ĩ. Buffalo không phải ià một cái cửa lách cho nên chúng tôi khỏi bị đăng trên trang đầu của tò us Today. Trưốc bạn bè của cha mẹ Annie, tôi chỉ là – thêm một lần nói dốĩ nữa – một kỹ sư nông học người Pháp được. Có một người hỏi tôi nước Hy Lạp có ỗ gần Paris hay không, nưốc Pháp trước kia có quan hệ thực dân vói Kenya hay. Câu trả lời chung chung, mơ hồ của tôi.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment