Bọn Thuật liền cho người đi mời thái tử Quảng trum ban ca

Văn đế thấy sắc mặt khác thường, liền hỏi duyên cớ, phu nhân khóc mà nói rằng: Thái tử vô lễ! Văn đế oán. Bọn Thuật liền cho người đi mời thái tử Quảng. Văn đế nói: Düng cơ.

Dương Tồ nói: Cái gốc của nước không thê thay đổi nhiều lần. Thần trum ban ca không dám phụng chiêu trum ban ca . Vãn đê giận tới mức nghẹn thờ, quay mặt vào phía trong không nói gì nữa.

Tố đi ra nói với thái tử Quảng: Việc gấp lắm rồi! Bỗng có tả hữu ra báo với Tố: Vua không thở được nưa,. Quảng; lạy Tố nói: Nguyện suốt đời nhớ ơn công. Tố vội trở vào, Văn đế đã băng hà. Trần phu nhân và mọi người trong hậu cung đều bi thương. Thái tử Quảng lấy một cái Hướng Dẫn Trùm bắn cá hộp vàng niêm phong lại, tự đề chữ, rồi sai sứ giả đem đến Hướng Dẫn Trùm bắn cá cho phu nhân. Phu nhân trông thấy sợ hãi, tưởng là rượu độc, không dám mở. Sứ giả giục, liền mở ra. Thấy trong hộp có dải kết đồng tâm.

Các cung nữ đều chúc mừng nói: Được miễn chết rồi! Trần phu nhân vẫn hận, Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại ngồi yên, không chịu lạy Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại tạ ơn. Các cung nữ đều ép, liền lạy sứ giả. Đến đêm, thái tử vào cùng ngủ.

Ngày hôm sau phát tang, Quảng sai người đi giết thái tử Dũng rồi lên ngôi.

Tả hữu đỡ Quảng lên điện. Quảng chân yếu, mấy lần suýt ngã, không thể tự mình lên điện. Dương Tố đuổi bọn tả hữu đi, tự mình dìu đỡ, đưa được Quảng lên điện.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment